Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

SEL KAPANI YAPTIRILACAKTIR DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON

SEL KAPANI YAPTIRILACAKTIR DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON
  • 15.04.2018
  • 1.004 kez okundu

Giresun-Piraziz Sel Kapanıyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2017/694987
1-İdarenin
a)Adresi :DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
b)Telefon ve faks numarası: 4623341105 – 4623341110
c)Elektronik Posta Adresi :proje22@dsi.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a)Niteliği, türü ve miktarı :Talvegden yüksekliği 15 m, temelden yüksekliği 19,50 m, kret uzunluğu 87,98 m,
beton gövde tipinde sel kapanı ve yardımcı tesisleri inşaatı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer :Giresun İli, Piraziz ilçesi sınırları içerisinde olup, Mehmerağzı Deresi üzerinde
c)İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren10gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç)İşin süresi :Yer tesliminden itibaren600 (altı yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak – Ortahisar / TRABZON
b)Tarihi ve saati :09.02.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) IX. Grup: Su Yapıları benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1.TEKLİF FİYATI PUANLAMASI (50 PUAN)
Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 Puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları,
TFP= Tfmin x 50 / TF
Formülü ile hesaplanmaktadır.
Bu formülde;
TFP: İsteklinin fiyat puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.
2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI (50 PUAN)
2.1. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (45 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 45 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanlaması yapılacak iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Söz konusu her bir iş kalemi için isteklilerce teklif edilen toplam bedelin, sözleşme konusu tüm iş için isteklilerce teklif edilen toplam bedele oranı; aynı iş kalemi için idarece belirlenen Maksimum Teklif Oranı-Minimum Teklif Oranı olarak verilen aralık içinde kalması durumunda, her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin her bir iş kalemi için teklif oranları, Maksimum Teklif Oranı-Minimum Teklif Oranı aralığı dışında kalıyor ise, o iş kalemi özelinde puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Sıra No İş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Minimum Teklif Maksimum Teklif Puan
Oranı(Dahil) Oranı(Dahil)
1 P-01 Açıkta Kazı Yapılması 0,00507 0,01218 1,00
2 P-02 Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması 0,18887 0,45328 4,00
3 P-03 Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması 0,02579 0,05158 3,00
4 P-04 Vana Odası Trafo, Güç Dağıtımı ve Aydınlatma Yapılması,
Derivasyon Tüneli Aydınlatma ve Priz Tesisatı Yapılması İşi 0,00197 0,00433 0,50
5 P-05 Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento 0,10204 0,24491 3,50
6 P-06 Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri 0,01425 0,04275 2,50
7 P-07 Kazılardan Elde Edilen Malzeme İle Dolgu Yapılması (Z) 0,00206 0,00412 1,00
8 P-08 PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması 0,00725 0,01886 1,50
9 P-09 Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri 0,00291 0,00640 1,00
10 P-10 Baraj Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması 0,00970 0,01941 2,00
11 P-11 Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay Projeleri İşleri 0,00270 0,00608 1,50
12 P-12 Gölet ve Yol Kazı Malzemelerinin Nakli 0,01336 0,04007 3,50
13 P-13 Kamulaştırma Haritaları Yapımı 0,00203 0,00425 1,00
14 P-14 Dipsavak Vanaları, Kapakları ve kumanda mekanizmaları Temini ve Montajı 0,00338 0,00810 1,50
15 P-15 Cebri Borular ile Çelik Mesnetleri İmali ve Yerine Konulması 0,01337 0,03344 2,00
16 P-16 Ocak Moloz Taşı İle Tahkimat Yapılması 0,00183 0,00330 0,50
17 P-17 Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine Montajının Yapılması 0,00036 0,00080 0,50
18 P-18 Sondaj ve Enjeksiyon Kontrol Kuyularında Basınçlı Su Deneyinin Yapılması 0,00047 0,00093 0,50
19 P-19 Enjeksiyon Delikleri Açılması 0,01250 0,03438 2,00
20 P-20 Enjeksiyon Yapılması 0,00255 0,00511 1,00
21 P-21 Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 0,02131 0,04688 2,50
22 P-22 Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması 0,01658 0,03316 2,00
23 P-23 Otokorkuluk Yapılması 0,00405 0,01316 1,50
24 P-24 Ocak/Ariyet Taşı İle Kagir İmalat Yapılması 0,01160 0,02319 2,00
25 P-25 Her Çapta Koruge Boru Temini ve Yerine Montajı 0,00477 0,01239 1,00
26 P-26 Sathi Kaplama 0,00860 0,02236 2,00
Toplam 45,00

2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3Puan):
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve teklif edeceği bedelinin %70’sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.
*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı Puan
0 İse 0
1 veya fazla ise 3
2.3. Kalite Nitelik Puanı (KNP) (2 Puan):
İsteklinin Kurumumuza karşı yükleniminde bulunan ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 3 yıl içinde devir ettiği gölet/baraj üzerinden puanlama yapılacaktır.
*Ortak girişimlerde tüm ortaklar değerlendirilecektir.
Fesih edilen veya devir yapılan Gölet /Baraj Sayısı Puan
0 İse 2
1 veya fazla ise 0
Kalite ve teknik değer nitelik puanı, İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, Teknik Değer Nitelik Puanı ve Kalite Nitelik Puanın toplamıdır.
KTDNP= İŞBTFNP+ TDNP+ KNP
3.Toplam puan (TP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TP = TFP + KTDNP
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve200 TRY (Türk Lirası)karşılığıDSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No’lu Odaadresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarDSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No’lu Odaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren120 (yüz yirmi)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ