Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

YÜKSEL: “İYİ PARTİ’YE KİMSE ENGEL OLA­MA­YA­CAK”

YÜKSEL: “İYİ PARTİ’YE KİMSE ENGEL OLA­MA­YA­CAK”
  • 24.04.2018
  • 6.718 kez okundu

İYİ Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Ün­zi­le Yük­sel hem se­çim­le­rin er­ke­ne alın­ma­sıy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni dile ge­tir­di hem de or­ta­ya atı­lan İYİ Parti’nin se­çim­le­re ka­tı­la­ma­ya­ca­ğı ile il­gi­li gö­rüş­le­re de “ Kimse bize engel ola­ma­ya­cak çünkü biz 100 bin ile değil 1 mil­yon imza ile se­çim­le­re ka­tı­lıp za­fer­le çı­ka­ca­ğız” dedi.
Dev­let Bah­çe­li’nin erken se­çim­le il­gi­li ola­rak ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan da seçim ta­ri­hi­nin 24 Ha­zi­ran’a alın­dı­ğı­na dair du­yu­ru­yu yaptı. Bunun ar­dın­dan si­ya­si­ler ard arda gö­rüş­le­ri­ni bil­dir­me­ye baş­la­dı. Gi­re­sun’da özel bir te­le­viz­yo­na te­le­fon­la bağ­la­nan İYİ Parti Gi­re­sun İl Baş­ka­nı Ün­zi­le Yük­sel de hem so­ru­la­rı ya­nıt­la­dı hem de İYİ Parti’nin se­çim­ler­de nasıl iler­le­ye­ce­ği ko­nu­sun­da bil­gi­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
HUKUKİ AN­LAM­DA SEÇİMLE İLGİLİ HİÇBİR ENGELİMİZ YOK!
Ön­ce­lik­li ola­rak İYİ Parti ile il­gi­li se­çim­le­rin er­ke­ne alın­ma­sıy­la bir­lik­te or­ta­ya atı­lan “se­çim­le­re gi­re­me­ye­cek­ler” ko­nuş­ma­la­rı­na cevap veren Ün­zi­le Yük­sel; “Bu ko­nuş­ma­la­rın hu­ku­ki hiç­bir ge­çer­li­li­ği yok. Zaten ül­ke­de hu­ku­ku üstün kıl­mak, ada­le­ti eşit da­ğıt­mak için İYİ Parti’ye kimse engel ol­ma­ya­cak. 100 bin değil 1 mil­yon imza ile biz Sayın Genel Baş­ka­nı­mı­zı cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday gös­te­re­ce­ğiz. İste­dik­le­ri en­ge­li koy­ma­ya ça­lış­sın­lar ki bunu ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­mü­yo­rum çünkü hukuk hala üs­tün­dür bizim ül­ke­de. Ge­re­ken neyse ister A ister B ister C planı bütün en­gel­le­re karşı ha­zır­lı­ğı­mı­zı yap­tık ve biz bu se­çi­me gi­ri­yo­ruz. Ada­le­tin her­kes için ge­çer­li ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­mız için İYİ Parti her an­lam­da se­çi­me ha­zır­dır.
(Devamı 2’de)
Zaten ya­kın­da neyin nasıl ola­ca­ğı­na dair par­ti­den açık­la­ma ge­le­cek­tir. Se­çim­le­re gi­re­ce­ğiz ve za­fer­le çı­ka­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
SEÇİM İÇİN TEK BA­ŞI­MI­ZA YE­TERLİYİZ
‘Olası bir du­rum­da De­mok­rat Parti ça­tı­sı al­tın­da se­çi­me gir­mek gibi bir dü­şün­ce­niz var mı?” so­ru­su­nu da ya­nıt­la­yan Yük­sel, “Bu tarz plan­lar ve prog­ram­lar genel mer­kez­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lır ve yö­ne­ti­lir. Ge­rek­li resmi açık­la­ma genel mer­kez ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak­tır. Bu kadar kit­le­le­re kısa sü­re­de ula­şan bir si­ya­si par­ti­yi kimse se­çi­me hukuk dışı bir yolla sok­ma­maz­lık ede­mez. Genel baş­ka­nı­mız da ön­ce­ki gün­ler­de gayet rahat bir şe­kil­de zaten bir açık­la­ma yap­mış­tı. Se­çim­de it­ti­fak olur­sa bunun Sa­adet Parti ve De­mok­rat Parti ile ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti ama resmi bir açık­la­ma yok. Bu şe­kil­de im­za­lan­mış bir pro­to­kol de yok­tur. Zaten iki üç gün içe­ri­sin­de durum net­le­şir ama İYİ Parti se­çi­me tek ba­şı­na gi­re­cek­tir. Çünkü hu­ku­ki an­lam­da se­çi­me gir­me­ye ye­ter­li­dir” dedi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ