Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

GİRESUN’DA BİO YAKIT VE PELET ÜRETİMİ BAŞ­LA­DI

GİRESUN’DA BİO YAKIT VE PELET ÜRETİMİ BAŞ­LA­DI
  • 16.08.2018
  • 1.726 kez okundu

Gi­re­sun’da ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ala­nın­da, 3 mil­yon li­ra­lık bio yakıt ve pelet üre­tim te­si­si hiz­me­te açıl­dı.
Fiyat ola­rak da yüzde 30 avan­taj sağ­la­yan pelet, odun ve ben­ze­ri ürün­ler­den elde edil­di­ği için çev­re­ci özel­li­ği ile de öne çı­kı­yor.Gi­re­sun’da ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji ala­nın­da, 3 mil­yon li­ra­lık bio yakıt ve pelet üre­tim te­si­si hiz­me­te açıl­dı. Fiyat ola­rak da yüzde 30 avan­taj sağ­la­yan pelet, odun ve ben­ze­ri ürün­ler­den elde edil­di­ği için çev­re­ci özel­li­ği ile de öne çı­kı­yor.
Gi­re­sun’da bir firma ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı ala­nın­da,3 mil­yon li­ra­lık AR-GE ya­tı­rı­mı ile bio yakıt pelet üre­tim te­si­si­ni hiz­me­te açtı.
Her türlü odun, odun ar­tı­ğı ve or­man­sal ar­tık­la­rın öğü­tül­dük­ten sonra ku­ru­tu­la­rak yük­sek ba­sınç­la pres­le­ne­rek sı­kış­tı­rıl­ma­sı su­re­tiy­le yo­ğun­lu­ğu art­tı­rı­la­rak ener­ji elde etmek mak­sa­dıy­la kul­la­nı­lan küçük par­ça­cık­lar­dan olu­şan bio yakıt pe­le­tin ve­ri­mi yük­sek, fi­ya­tı­nın ise düşük ol­du­ğu ifade edil­di.
Çev­re­ci bir yakıt ol­du­ğu kay­de­di­len bio yakıt pe­le­tin ağaç atık­la­rın­dan üre­til­me­si se­be­bi ile ye­ni­le­ne­bi­lir bir ener­ji kay­na­ğı ve kömür gibi ze­hir­le­me teh­li­ke­si­nin ol­ma­dı­ğı ileri sü­rül­dü. Fir­ma­nın Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ata­kan Ayvaz “Sa­at­te 6 ton üret­me ka­pa­si­te­si­ne sahip te­si­si­miz­de ma­ki­ne ekip­man­la­rı ve pre­si­de ken­di­miz üre­ti­yo­ruz. Hali ha­zır­da yıl­lık 25 bin ton üre­tim ka­pa­si­te­miz var ve ka­pa­si­te­mi­zi orta va­de­de 60 bin tona çı­kar­ma­yı plan­lı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Av­ru­pa, ABD ve Rusya’dan sonra Tür­ki­ye’de
Av­ru­pa, ABD ve Rusya’da yak­la­şık kırk yıl­dır kul­la­nı­lan pe­le­tin kayda değer AR-GE ya­tı­rım­la­rı ile kü­re­sel­de ge­liş­ti­ri­len yakıt türü ol­du­ğu bil­gi­si­ni veren Ata­kan Ayvaz, ürü­nün Tür­ki­ye’de 2010 yılı iti­ba­ri ile üre­til­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı ve bu ne­den­le yeni bir ürün ol­du­ğu­na vurgu yaptı.
Firma ola­rak ih­ra­cat pa­za­rı­na açıl­mak is­te­dik­le­ri­ni dile ge­ti­ren Ayvaz “Tür­ki­ye bu sek­tör­de Al­man­ya ve İtalya’dan ge­ri­de değil, ge­ri­de olu­ğu­muz nok­ta­lar çelik ka­li­te­si sü­re­si ve kul­la­nı­mı. Ham­mad­de­nin yerli ol­ma­sı se­be­bi ile ma­li­yet ol­duk­ça düşük 3 mil­yon li­ra­lık AR-GE ya­tı­rı­mı yap­tık ve pelet üre­ti­mi yapan te­si­si­miz kur­duk de­ne­me üre­ti­mi­ne baş­la­dık. Te­si­si­miz­de 16 adet pa­tent ve fay­da­lı model bu­lun­mak­ta­dır. Sa­at­te 6 ton üre­tim ka­pa­si­te­si­ne sahip te­si­si­miz­de ma­ki­ne ekip­man­la­rı ve pres dahil her şey kendi ima­la­tı­mız.Hali ha­zır­da yıl­lık 25 bin ton üre­tim ka­pa­si­te­miz var bu ka­pa­si­te­miz orta vade de 60 bin tona çı­kar­ma­yı plan­lı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Üçte bir fi­ya­tı­na
fab­ri­ka ku­ru­lu­yor
Aynı te­sis­te anah­tar tes­li­mi fab­ri­ka­da sa­ta­cak­la­rı bil­gi­si­ni veren Ayvaz “Sa­at­te 3 ton üre­tim ya­pa­bi­len bir tesis 10 mil­yon lira ya­tı­rım be­de­li ile ku­ru­lur­ken biz anah­tar tes­lim 3 mil­yon li­ra­ya ku­ru­lum ya­pı­yo­ruz. Aynı za­man­da sat­tı­ğı­mız fab­ri­ka­da ka­li­fi­ye ele­ma­nı­mız per­so­ne­li eği­te­rek üre­ti­me ha­zır­la­ya­cak Av­ru­pa’dan alı­nan ma­ki­ne ekip­man­la­rı­nın amor­tis­man­la­rı pa­ha­lı ve ser­vis ağı yok biz ken­di­ni bir yılda amor­ti eden fab­ri­ka sa­tı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Pelet çev­re­ye
du­yar­lı ve
ta­ma­men yerli
Yakıt ta­sar­ru­fu ile öne çıkan pe­le­tin odun ar­tı­ğın­dan elde edil­me­si ne­de­niy­le çev­re­ye du­yar­lı ve yerli ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ayvaz “Ye­ni­le­ne­bi­lir çev­re­ci bio yakıt olan pe­le­tin yanma ve­rim­li­li­ği yak­la­şık yüzde 97 ora­nın­da. Kö­mü­rün yanma ka­lo­ri­si pe­le­te göre daha yük­sek ancak yüzde 35’i gaz veya katı artık ola­rak atıl­dı­ğı için pelet daha avan­taj­lı bir yakıt türü. Fiyat ola­rak da yüzde 30 avan­taj sağ­la­yan pelet, odun ve ben­ze­ri ürün­ler­den elde edil­di­ği için çev­re­ci özel­li­ği ile de öne çı­kı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Fın­dık ka­buk­la­rıy­la
sek­tö­re baş­la­dı
Fın­dı­ğın ana­va­ta­nı Gi­re­sun’da dere ke­nar­la­rı­na dö­kü­len fın­dık ka­buk­la­rı­nı top­la­yan gi­ri­şim­ci Ayvaz “Bu ka­buk­la­rı fı­rın­la­ra yakıt ola­rak sat­ma­ya baş­la­dık. 2008 yı­lın­da ka­buk­ma­tik adın­da yanma üni­te­si üre­te­rek sek­tö­re gir­dik. Yüzme ha­vuz­la­rı­nın ısın­ma alt ya­pı­sı­nı de­ğiş­tir­dik. Söz ko­nu­su ünite ile iş­let­me­le­rin yıl­lık 600 bin li­ra­lık fu­elo­il ma­li­ye­ti­ni 80 bin li­ra­ya dü­şü­re­rerk bu yön­de­ki AR-GE ça­lış­ma­la­rı için 3 mil­yon lira ya­tı­rım yap­tık. Böy­le­lik­le kü­re­sel pi­ya­sa­lar­da ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı için­de ter­cih edi­len bio yakıt pelet üre­ti­mi­ne baş­la­dık” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Fir­ma­nın te­si­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan AK Parti Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Kadir Aydın ise Ata­kan Ayvaz gibi AR-GE ça­lış­ma­la­rı ya­pa­rak gi­ri­şim­ci olan her ya­tı­rım­cı­ya des­tek ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade ede­rek böl­ge­nin bir mil­let­ve­ki­li ola­rak her daim ya­nın­da ola­ca­ğı ve bü­rok­ra­tik ve si­ya­si ko­nu­lar­da önü­nün açıl­ma­sı için des­tek ve­re­ce­ği­ni söy­le­di.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ