Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

SIKLIK BAKIMI SAHALARINDA BAKIM PATİKALARI İLE ALANDAN BAKIM MÜDAHALESİ İLE ÇIKARILACAK FERTLERİN İŞARETLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

SIKLIK BAKIMI SAHALARINDA BAKIM PATİKALARI İLE ALANDAN BAKIM MÜDAHALESİ İLE ÇIKARILACAK FERTLERİN İŞARETLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
  • 06.03.2019
  • 978 kez okundu

Espiye Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Ekindere, Esenli, Karaduğa, Tohumluk ve Yağlıdere Orman İşletme Şeflikleri Bölmelerinde Sıklık Bakımı Sahalarında Bakım patikaları ile Alandan Bakım Müdahalesi ile Çıkarılacak Fertlerin İşaretlenmesihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     :2019/72591

1-İdarenin

a)Adresi                                                              :Adabük Mahallesi Fatih Bulvarı 88/A 28600 Adabük

                                                                                ESPİYE/GİRESUN

b)Telefon ve faks numarası                         :4546114083 – 4546114510

c)Elektronik Posta Adresi                             :yavuzturkyilmaz@ogm.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi                                                                  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı                                             :150,0 Hektar Sıklık Bakım Sahalarında Yapılacak

                                                                                İşaretleme İşleri danışmanlık hizmet alımı

                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                                               bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer                                :Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Yağlıdere, Ekindere,

                                                                                Esenli, Tohumluk ve Karaduğa Orman İşletme Şeflikleri

                                                                                Bölmelerinde

c)Süresi                                               :İşe başlama tarihi15.03.2019, işin bitiş tarihi 20.12.2019

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer                                :Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Adabük Mah. Fatih

                                                                                Bulvarı No:88/A Espiye

b)Tarihi ve saati                                                               :01.03.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Ağaçlandırma, Silvikültürel faaliyetleri ile ilgili Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri, Silvikültür veya Üretim işleri Danışmanlık Hizmet Alımı, Orman Mühendisliği ile ilgili  Danışmanlık  veya Hizmet alım İşlerinden;

Tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen biri veya birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir

Ağaçlandırma, Silvikültürel faaliyetleri ile ilgili Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri, Silvikültür veya Üretim işleri Danışmanlık Hizmet Alımı, Orman Mühendisliği ile ilgili  Danışmanlık  veya Hizmet alım İşlerinden;

Tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen biri veya birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası)karşılığıEspiye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermeye Saymanlığıadresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarEspiye Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığınaadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (doksan)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ