Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

İhale İlanı

İhale İlanı
  • 07.02.2020
  • 854 kez okundu

1-Yukarıda dökümü yer alan; Mülkiyeti, Belediyemize ait 5 adet iş yerinin, 1 (bir) yıllık kiralamaya esas olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesi-(c) fıkrasına ve 45.Maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulü ile kiralanacaktır.
2-Söz konusu işyerlerinin 1 (bir) yıllığına muhammen kira bedeli, yukarıda yer alan dökümde kira bedelleri ile birlikte yatırılması gereken, geçici teminat miktarları belirtilmiştir.
3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir.
4-İhale, 17/02/2020 – Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5-Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların her bir işyeri için ayrı ayrı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a)1 adet dilekçe,
b)Tebligat için adres beyanı,
c)Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesini (muhtardan), T.C. Kimlik Numarası,
d)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belge aslı,
e)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
f)Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
g)Tüzel kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri,
h)Usulüne uygun teklif mektubu,
ı)Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i)İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli imza beyannamesi ve vekâletnamesi,
j)İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
7-Teklifler, ihale günü en geç saat 16.00’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna (Encümenine) teslim edilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8-İhaleden doğacak tüm masraflar (damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi feshetmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.7

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ