Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

Müftülük “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu”Açtı

Müftülük “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu”Açtı
  • 23.10.2017
  • 6.542 kez okundu

Es­pi­ye de ilk defa “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu” açıl­dı. Es­pi­ye ilçe Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan Ço­cuk­la­ra yö­ne­lik ilk defa 2 adet “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu” açı­la­rak ço­cuk­la­ra eği­tim ve­ril­me­ye baş­lan­dı.İlçe Müf­tü­sü Yavuz KOÇAK yaz Kur’an kur­sun­da 1500 öğ­ren­ci­ye Kur’an eği­ti­mi ver­dik­le­ri­ni, ye­tiş­kin­le­re yö­ne­lik açı­lan C ve D Grubu Kur’an kurs­la­rı, kız ve erkek ya­tı­lı Kur’an kurs­la­rı­nın ya­nın­da il­çe­de ilk defa 2 adet “4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu” aç­tık­la­rı­nı ve kurs­la­rın va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan yoğun ilgi gör­dü­ğü­nü söy­le­di.
İslam fıt­ra­tı üzere doğan ço­cuk­la­ra ki­şi­lik ve ka­rak­ter­le­ri­nin oluş­tu­ğu Küçük yaş­lar­da din eği­ti­mi­nin ve­ril­me­si­nin önem­li ol­du­ğu­na vurgu yapan Müftü Koçak, ço­cuk­la­rın ki­şi­lik ge­li­şi­mi­nin büyük bö­lü­mü­nün okul ön­ce­si dö­nem­de şe­kil­len­di­ği­ni ifade ede­rek ama­cı­mız ço­cuk­la­rı­mı­zın dini bil­gi­le­ri Kur’an kurs­la­rı­mız­da sahih kay­nak­lar ve Ehil ki­şi­ler ne­za­re­tin­de ver­mek­tir.”dedi.
Es­pi­ye ilçe Müf­tü­sü Yavuz Koçak yap­tı­ğı açık­la­ma­da ”Her Kur’an Kur­su­nun Bir Yetim Kar­de­şi Olsun” pro­je­siy­le be­ra­ber ”Her Ca­mi­nin Bir Yetim Kar­de­şi Olsun” ”Yetim Ço­cuk­lar” pro­je­si­ni baş­lat­tık­la­rı, “Cami Çocuk, Cami Genç­lik, Cami Okul” bu­luş­ma­la­rı­nı ,”Genç­lik Sabah Na­ma­zın­da Bu­lu­şu­yor” prog­ra­mı­nı yap­tık­la­rı­nı, cami genç­lik­le­ri­ni oluş­tu­ra­cak­la­rı­nı ifade eden Müftü Koçak; dini, sos­yal ve kül­tü­rel daha bir­çok pro­je­yi de baş­la­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di.
“Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri Haf­ta­sı” ne­de­niy­le müf­tü­lük per­so­ne­li ta­ra­fın­dan vefat eden din gö­rev­li­le­ri, hayır sa­hip­le­ri ve aziz şe­hit­le­ri­miz için oku­nan 80 hatmi Şerif’in duası Ulu Cami’de ya­pıl­dı. Mev­lid oku­na­rak, Kuran zi­ya­fe­ti ve­ril­di. Mu­har­rem ayı ne­de­niy­le 2000 ki­şi­lik aşure ik­ra­mı ya­pıl­dı. “Genç­lik Sabah Na­ma­zın­da Bu­lu­şu­yor” prog­ra­mı ya­pıl­dı. Prog­ram so­nun­da ce­ma­ate ik­ram­da bu­lu­nul­du. Ku­rum­lar, esnaf ve okul­lar zi­ya­ret edil­di.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ