Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

SATIŞ İLANI ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞ İLANI ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  • 04.07.2018
  • 1.648 kez okundu

İşin adı Tahmini Satış Bedeli
Belediyemize ait araç parkında bulunan; 18.000,00-TL
28 TA 765 plakalı 2000 model Ford Cargo
2621 Damperli Kamyonun ihale yolu ile satılması.
1- Belediyemize ait araç parkında bulunan; 28 TA 765 plakalı 2000 model Ford Cargo 2621 Damperli Kamyon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (c) fıkrasına ve 45. maddesine göre Açık Teklif (artırma) Usulü ile satılacaktır.
2- Söz konusu taşınırın muhammen bedeli; 18.000.00 TL olup geçici teminat bedeli 540,00 TL’dir.
3-Geçici teminat bedeli Belediyemiz Tahsilât Servisine ihale saatinden önce nakit olarak ödenecek ya da 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi olabilecektir.
4- İhale 09.07.2018 Pazartesi günü saat:16.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5- Taşınıra ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
6.1-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
6.2.1 A) İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE
1 – Kanuni ikametgâh belgesi(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtardan)
2 – TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi,
3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,
6.2.2 B) İSTEKLİ TÜZEL KİŞİ İSE:
1- İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
3- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.3- Şekli, içeriği ve miktarı Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6.4- Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
6.5- İstekli adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait Noter tasdikli imza beyannamesi,
6.6- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini ve ayrıca ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
6.7- İhale dokümanının (Şartname) Alındı Makbuzu
6.8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ıncı maddesinde belirtilen şahıslardan ve belirtilen durumlarda olunmadığına dair taahhütname.
6.9- İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname
7-Teklifler, ihale günü en geç saat 16.00’a kadar Belediyemiz İhale Komisyonuna(Encümenine) teslim edilecek olup, postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8- İhaleden doğacak tüm masraflar ( damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
9-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’CE görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ