Giresun Aktif Haber -
$ DOLAR → Alış: 19,46 / Satış: 19,54
€ EURO → Alış: 21,46 / Satış: 21,55

7500 KCAL/KG ALT ISIL DEĞ 70-150MM ÇAP YAKACAK İTHAL KÖMÜR ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7500 KCAL/KG ALT ISIL DEĞ 70-150MM ÇAP YAKACAK İTHAL KÖMÜR ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ESPİYE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • 26.09.2019
 • 931 kez okundu

7500 Kcal/kg alt ısıl değ 70-150mm çap Yakacak İthal Kömür Alımıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/446767
1-İdarenin
a)Adresi :Adabük Mahallesi Fatih Bulvarı 88/A 28600 Adabük
ESPİYE/GİRESUN
b)Telefon ve faks numarası :4546114083 – 4546114510
c)Elektronik Posta Adresi :yavuzturkyilmaz@ogm.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı :70 Ton 7500 Kcal/kg alt ısıl değ 70-150mm çap
Yakacak İthal Kömür
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri :57 ton Espiye Orman İşletme Müdürlüğü deposuna, 13
Ton Yağlıdere Orman İşletme Şefliği deposuna
c)Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip 5 (Beş) gün
içerisinde işe başlayıp, 15 (onbeş) gün içerisinde
teslimat tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer :Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Adabük Mah. Fatih
Bulvarı No:88/A Espiye
b)Tarihi ve saati :27.09.2019 – 10:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7.İhale dokümanının görülmesi:
  7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Espiye Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
  12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  14.Diğer hususlar:
  İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ